Har din bedrift god oversikt over rømningsveier ?

I arbeidsplassforskriften §2-21 forteller dette om rømningsveier.

§ 2-21. Rømningsveier og nødutganger

Ved fare skal arbeidstakerne raskt og på en sikker måte kunne evakueres fra alle arbeidsplasser og personalrom.
Bygninger og arbeidsplasser skal være utformet med tilstrekkelige rømningsveier og nødutganger, som til enhver tid skal være åpne for fri ferdsel og lett kunne åpnes innenfra uten spesielle hjelpemidler.
Dører som er plassert i rømningsveien skal åpne i rømningsretningen.
Rømningsveienes og nødutgangenes antall, fordeling og dimensjoner skal avpasses etter arbeidsplassens bruk, utstyr og dimensjoner, og etter det høyeste antall personer som kan være til stede.
Rømningsveier og nødutganger skal så direkte som mulig føre ut i det fri eller til et sikkerhetsområde eller rom som er tilrettelagt for å beskytte mot farer som kan oppstå, og hvor arbeidstakerne kan oppholde seg i sikkerhet inntil de kan reddes eller faren er over.
Ved bergarbeid under jord skal det være minst to solide og lett tilgjengelige utganger til overflaten.
Dersom det for annet bergarbeid under jord enn gruvearbeid er umulig å anlegge to utganger, skal det treffes tiltak for å sikre muligheten for sikker rømning.
Rømningsveier og dører som er plassert i rømningsveier, skal være tilstrekkelig merket.

Mangler du plan for rømningsvei ?

Dette kan vi lage for deres bedrift, ta kontakt med oss.

Rømningsplanen skal gi en fremstilling av følgene forhold

  1. identifisering av flukt- og rømningsveier
  2. branninstrukser og prosedyrer
  3. lokalisering av brannbekjempningsutstyr og alarmering
  4. lokalisering av nødutstyr og evakueringshjelpemidler
  5. lokalisering av redningsplasser og møteplasser 

Rømningsplan skal være montert på følgende steder

  1. ved hovedinngangen til hver etasje
  2. nær heiser og trapper
  3. i alle rom som er beregnet for overnatting (ref. hoteller, osv.)
  4. ved naturlige samlingspunkter (for eksempel. kantine, kafé, møteplasser)
  5. ved viktige trafikknutepunkter og korridorkrysninger